20 травня - Всесвітній день метрології
(World Metrology Day)


День обраний в ознаменування підписання 20 травня 1875 р. в Парижі, на міжнародній дипломатичній конференції, знаменитої «Метричної Конвенції» (Metre Convention), на основі якої була створена міжурядова Міжнародна організація мір і ваг. Надалі це стало підставою для створення Міжнародного бюро мір і ваг (International Bureau of Weights and Measures, BIPM).
Цьогоріч темою Всесвітнього дня метрології є тема: «Сталий розвиток». Вона направлена на розуміння ролі метрології у нашому житті. Адже саме наука про вимірювання здатна допомогти у вирішенні складних екологічних проблем, як-от зміна клімату, забруднення та виснаження ресурсів.


Шановні колеги та колежанки!


Від щирого серця висловлюємо Вам привітання із нагоди Всесвітнього дня метрології. Завдяки Вашим здібностям, професіоналізму, енергії, досвіду - підприємство забезпечує потреби національної економіки в метрологічних послугах. У цей святковий день бажаємо Вам прихильної долі, вагомих здобутків, міцного здоров’я, миру та злагоди в родинах, трудової наснаги, професійної удачі! Нехай щастя у вашому житті буде стільки, щоб його неможливо було виміряти!

З повагою,
Генеральний директор
ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»       Юрій ПОТОКІН

З повагою,
заступник генерального директора
з метрології ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»,
Заслужений метролог України,
представник в СIML від України к.т.н.      Юрій КУЗЬМЕНКО

 

Повідомлення від Директорів BIPM та BIML

Всесвітній день метрології – 20 Травня 2024

Ми вимірюємо сьогодні заради впевненості завтра

 

Dr Martin Milton
Директор BIPM

Mr Anthony Donnellan
Директор BIML

 

Метрологія – наука про вимірювання та її застосування, завжди була на передньому краї технологічних і наукових досягнень. Її вплив можна побачити в усіх сферах суспільства та вона повсюдно в нашому житті.

«Сталий розвиток» – це тема цьогорічного Всесвітнього дня метрології. Точні вимірювання є основою досліджень навколишнього середовища та політичної діяльності, оскільки вони дають нам змогу розуміти та вирішувати складні екологічні виклики, а саме – зміна клімату, забруднення та виснаження ресурсів. Ця тема спонукає нас досліджувати, як саме метрологія щодня покращує наше повсякденне життя. Наприклад, точні та надійні вимірювання дозволяють краще контролювати параметри навколишнього середовища, краще оцінювати вплив людської діяльності та розробляти стратегії, які сприяють екологічній рівновазі. Метрологія дає нам змогу схвалювати обґрунтовані рішення, чи то шляхом кількісного визначення викидів вуглецю, вимірювань відходів чи моніторингу природних середовищ існування.

Метрологія відіграє вирішальну роль в обліку викидів вуглецю, який може охоплювати широкий спектр діяльності, включно з точними вимірюваннями, обчисленням, моніторингом, звітуванням та аудитом забруднюючих речовин. Схеми обліку викидів вуглецю та інші регуляторні заходи для захисту навколишнього середовища вимагають надійних даних, заснованих на точних вимірюваннях забруднювачів, потенційно присутніх у навколишньому середовищі на рівні частин на мільярд.

Метрологія також має ключове значення, оскільки вона підтримує Цілі сталого розвитку (ЦСР) та зусилля ООН у досягненні сталого глобального розвитку:

  • справедлива та прозора торгівля, заснована на законодавчій метрології, сприяє покращенню економічних умов для всіх нас та сприяє зменшенню бідності;
  • надійні та порівняльні результати випробувань важливі для покращення нашого здоров’я та благополуччя;
  • ефективні кліматичні дії базують на вимірювальних технологіях, які кількісно визначають викиди та важливі кліматичні змінні, а також здійснюють моніторинг ефективності стратегій пом’якшення наслідків;
  • вимірювання є важливими для розробки та контролю технологій, які забезпечують підхід до доступної та чистої енергії; та
  • промислові інновації та інфраструктура залежать від точних вимірювань для широкого спектру параметрів.

Тема Всесвітнього дня метрології у 2024 році підкреслює вирішальну роль, яку метрологія відіграє в усіх цих випадках, і нагадує нам про нашу колективну відповідальність щодо захисту планети.

Цьогоріч визначено новим етапом популяризації Всесвітнього дня метрології після резолюції, ухваленої 42-ю сесією Генеральної конференції ЮНЕСКО в листопаді 2023 року, щодо офіційного визнання ЮНЕСКО щорічного святкування 20 травня – Всесвітнього дня метрології.  Це нові можливості просування метрології, які узгоджені з місією ЮНЕСКО щодо створення кращого світу за допомогою науки та освіти.

 

A message from the

Directors of

the BIPM and the BIML

World Metrology Day - 20 May 2024
We measure today for a sustainable tomorrow

Dr Martin Milton
Director of the BIPM

Mr Anthony Donnellan
Director of the BIML


Metrology, the science of measurement and its application, has always been at the forefront of technological and scientific advancements. Its impact can be seen in all aspects of society and it is omnipresent in our lives.


This year, the theme for World Metrology Day is sustainability. Accurate measurements are the basis of environmental research and policymaking because they enable us to understand and tackle complex environmental challenges such as climate change, pollution, and resource depletion. The theme of sustainability encourages us to explore how metrology contributes to improving our lives every day. For example, accurate and reliable measurements enable better monitoring of environmental parameters, better assessment of the impact of human activities, and the development of strategies that promote ecological balance. Metrology empowers us to make informed decisions, whether by quantifying carbon emissions, measuring waste, or monitoring natural habitats.


Metrology plays a critical role in carbon accounting, which can cover a wide range of activities including the accurate measurement, calculation, monitoring, reporting, and auditing of pollutants. Carbon accounting schemes and other regulatory measures for safeguarding the environment require reliable data, based on the accurate measurements of pollutants potentially present in the environment at part per billion levels.


Metrology is also of key importance because it supports the Sustainable Development Goals (SDGs) and the efforts of the United Nations in achieving sustainable global development:


- fair and transparent trade based on legal metrology serves to improve economic conditions for us all and assists in reducing poverty;
- reliable and comparable test results are important in order to improve our health and well-being;
- effective climate action must be based on measurement technologies that quantify emissions and essential climate variables as well as monitor the effectiveness of mitigation strategies;
- measurements are essential in order to develop and monitor the technologies that ensure we have access to affordable and clean energy; and
- industrial innovation and infrastructure depend on accurate measurements for a wide range of parameters.


The theme for World Metrology Day in 2024 underscores the pivotal role that metrology plays in all these cases and reminds us of our collective responsibility to safeguard our planet.


This year also marks a new chapter in the promotion of World Metrology Day following the Resolution adopted by the 42nd Session of the UNESCO General Conference in November 2023 to grant official recognition by UNESCO to its celebration on 20th May each year. This will provide new opportunities to promote metrology, and aligns with UNESCO’s mission to construct a better world through science and education.