Теорія без практики - мертва, практика без теорії – сліпа

Пафнутій Чебишев, видатний математик XIX ст.

 123

Інтелектуальна творча діяльність ДП «Укрметртестстандарт» - підприємства європейського рівня у галузі стандартизації, метрології та оцінки відповідності є невід’ємною складовою його розвитку. «Коли ви беретеся за вирішення якоїсь проблеми, спочатку виникають найскладніші рішення і більшість людей на цьому зупиняються. Але якщо продовжити думати далі, якщо вникнути в проблему, якщо шар за шаром прибрати лушпиння, ніби чистиш цибулю, то знаходиш найбільш елегантне і просте рішення» - «Стів Джобс: правила життя в інтерв’ю та в спогадах» з must read Юрія Кузьменка, заступника генерального директора з метрології ДП «Укрметртестстандарт», к.т.н., заслуженого метролога України, члена-кореспондента Академії Метрології України, члена-кореспондента Інженерної Академії України. Саме таким був його підхід до вирішення складного та важливого науково-практичного завдання щодо експериментально-конструктивних методів удосконалення відтворення одиниць витрати плинних середовищ та забезпечення їх простежуваності. Теоретичні та практичні результати цієї наукової роботи впроваджені в ДП «Укрметртестстандарт» при створенні Державного первинного еталона одиниць об'єму, маси, об'ємної і масової витрати гарячої води. Первинний еталон введено в дію та проведено міжнародні звірення на основі унікальної реалізації методу компарування.

Юрій Кузьменко та Сергій Проненко є членами Французької Колегії метрології. Такий високий фаховий досвід дозволив Юрію Кузьменку та провідним спеціалістам ДП «Укрметртестстандарт» - Олегу Величку, Миколі Жалдаку, Борису Салганику, Сергію Проненку діяти компетентно та фахово на рівні робочої групи щодо розробки нової редакції Закону України «Про метрологію і метрологічну діяльність». Закон набув чинності у 2016 р. Заразом відповідно до завдання Мінекономрозвитку України були розроблені та набули силу закону 27 підзаконних актів та 6 технічних регламентів (ТР). Очолював групу поважних науковців – Юрій Кузьменко як технічний експерт та співдоповідач у профільному комітеті Верховної Ради України.

Щонайважливішим у його науковій діяльності – це власна розробка ТР на основі європейської директиви MID-2014/32/EU, поза будь-яким сумнівом, на сьогодні цей нормативно-правовий акт є основою для оцінки відповідності засобів вимірювальної техніки (ЗВТ) в Україні. За участі Юрія Кузьменка була створена калібрувальна служба ДП «Укрметртестстандарт», що отримала визнання ILAC Міжнародної організації з акредитації лабораторій. Він є членом від України ТК 2 КООМЕТ «Законодавча метрологія».

З 1992 р. в ДП «Укрметртестстандарт» успішно розвиваються три наукові школи у галузі метрології та метрологічної діяльності. Основні завдання шкіл – створення державних первинних та вторинних еталонів, реалізація відтворення одиниць і передавання їх розміру, забезпечення єдності вимірювань, розробка нових методів та методик виконання вимірювань у зазначених видах, забезпечення еквівалентності національних еталонів з міжнародними, їх міжнародне визнання. Високий потенціал науковців та постійний «мозковий штурм» забезпечує невпинний прогрес підприємства з усіх видів його діяльності.

45Ми просто не знали, що це неможливо зробити, тому зробили

Одним з основних напрямків наукової діяльності підприємства є науково-методична робота з розроблення стандартів та методик повірки і калібрування. За останні роки загальна кількість розроблених науковцями методичних документів з повірки та калібрування ЗВТ перевищила декілька сотень. Надзвичайно показовим у цьому аспекті є наукова діяльність під керівництвом Олександра Самойленка, директора науково-виробничого інституту геометричних, механічних та віброакустичних вимірювань ДП «Укрметртестстандарт», д.т.н., професора, академіка Української Академії метрології, керівника наукової школи з розробки науково-методичних основ і створення засобів метрологічного забезпечення та інформаційних технологій в галузі геометричних та механічних вимірювань.

Ініціативна група молодих вчених на чолі з Олександром Самойленком та  його співавтором Володимиром Зайцем виступила розробниками 5 національних стандартів (ДСТУ) на методики повірки (калібрування) резервуарів із застосуванням сучасних геодезичних приладів, а саме, надшвидких та високоточних лазерних сканерів. Чотири з цих стандартів прийняті як міждержавні (ГОСТ). На їх основі розроблено та впроваджено у повсякденну практику однієї з лабораторій ДП «Укрметртестстандарт» комп’ютерне програмне забезпечення – «Пакет прикладних програм «VGS» (ППП «VGS»). Описані в цих ДСТУ (ГОСТ) високопродуктивні методи вимірювань, математичні методи оброблення їх результатів та комп’ютерні алгоритми, що реалізовані у ППП «VGS», вирішують проблеми бізнесу за рахунок підвищення у 5-10 разів продуктивності праці при зниженні вартості повірки резервуарів у 2,5-3 рази та збільшенні точності визначення місткості резервуарів у 1,5-2 рази. Це приклад того, що ДП «Укрметртестстандарт» у деяких галузях метрології є безперечним лідером, адже ППП «VGS», який не має аналогів у світі, працює у понад 50 організаціях України та країн СНД.

ДП «Укрметртестстандарт» є одним із найпотужніших науково-методичних центрів України та СНД. Фахівцями розроблено декілька десятків типів еталонного обладнання. Налагоджено його виробництво, випробування та постачання метрологічним організаціям України та країн СНД. У контексті зазначеного вище, високим досягненням є унікальна розробка науковців інституту геометричних, механічних та віброакустичних вимірювань – автоколімаційна установка для повірки нівелірів і теодолітів АУПНТ, вироблена у кількості понад 150 одиниць, що працюють у 9 країнах.

Сприятлива можливість приховується серед труднощів і проблем

Багато років поспіль розвивається наукова школа фізико-хімічних вимірювань, зокрема, газоаналітичних. Провідником сучасних ідей є Михайло Рожнов, заступник директора науково-виробничого інституту вимірювань складу, властивостей і кількості речовин і матеріалів ДП «Укрметртестстандарт», к.х.н., заслужений метролог Євро-Азійського співробітництва державних метрологічних закладів (КООМЕТ), член-кореспондент Міжнародної академії наук екології та безпеки людини та природи, представник України в Європейському Форумі метрологів-хіміків «Eurаchem», кореспондент від України Технічного комітету СООМЕТ ТК 1.8 «Фізико – хімія». Указом Президента України від 16.12.2002 № 1171/2002 р. за роботу "Національна еталонна база України: створення та впровадження в економіку держави" йому присуджено Державну премію. Діяльність к.х.н. Михайла Рожнова, Едуарда Дідовічера, Володимира Козі, Євгена Лопатинського, Тамари Горянської, Нінель Голобородько, Тетяни Уманської, Овсія Левбарга, Дмитра Мельника, Володимира Гаврилкіна, Лариси Гузій, Віктора Пашуна переконливо довела, що яскрава, творча, продуктивна ідея, має бути реалізована в практичному житті. Саме ці люди стояли біля витоків впровадження Державного первинного еталону одиниці молярної частки компонентів у газових середовищах. Також наші фахівці, а саме, Костянтин Романько та Ігор Савченко, розроблювали методи та засоби приготування еталонних газових сумішей динамічними методами.

Варто зазначити, що Михайло Рожнов є головою Технічного комітету стандартизації України ТК 122 «Аналіз газів, рідких та твердих речовин». Він та інші провідні науковці підприємства – Овсій Левбарг, Дмитро Мельник, Петро Петришин співпрацюють і беруть участь у розробленні стандартів у міжнародних ТК ISO/TC 158 «Аналіз газів», ISO/TC 193 «Природний газ», ISO/REMCO «Референтні матеріали», водночас, розробляють документи у Eurachem, здійснюють переклад документів ISO, Eurachem, IUPAC, OIML.

Група фахівців інституту, як-от, Лідія Балаховцева, Леонід Прокопенко, Сергій Нагібін, Володимир Гаврилкін, Олександр Мельников трансформували теоретичні напрацювання у галузі фізико-хімічних величин у практичну площину створенням трьох Державних первинних еталонів: електролітичної провідності рідин, рН та вологості газів, а також вторинного еталона густини рідин.

Авторитетність наукових робіт інституту підтверджується найвищими результатами  - понад 40 міжнародних звірень еталонів та еталонних матеріалів, проведених за останні роки. Відповідно до ключових міжнародних звірень, зареєстрованих у базі даних Міжнародного Бюро мір та ваг (KCDB BIPM), ДП ʺУкрметртестстандартʺ має калібрувальні та вимірювальні можливості здійснювати метрологічні послуги на замовлення інших країн. Такі роботи вже зроблені для підприємств Казахстану, Киргизстану, Грузії, Молдови, Литви тощо.

7Для забезпечення внутрішніх та експортних можливостей промислово-аграрного сектору країни вкрай необхідним є співставлення результатів контролю якості сільськогосподарської продукції між постачальником та покупцем, що суттєво  впливає на вартість взаєморозрахунків. Перший істотний крок у вирішенні цього питання зробив к.х.н. Сергій Кулик, який розробив відповідні стандартні зразки показників якості зерна, олійних культур, молока тощо (вмісту компонентів), що постачаються замовникам та дозволяють споживачам підтримувати власні ЗВТ на сучасному метрологічному рівні.

Завдяки сучасним технологіям та кваліфікованому підходу до поставлених завдань вдалося реалізувати проект щодо міжлабораторної перевірки кваліфікації вимірювальних лабораторій агропромислового сектору (елеватори, зернові інспекції, порти тощо) з використанням зазначених стандартних зразків. Ініціатором ідеї виступив Матвій Коберник. Його успіх вимірюється не словами, а цифрами - щорічно кількість лабораторій, зацікавлених у таких роботах, зростає на 15-20 % і вже досягає понад 150 об'єктів господарської діяльності.

Інтелект завжди перемагає

8У ДП «Укрметртестстандарт» успішно розвивається ще одна важлива наукова школа вимірювань електричних та магнітних величин, зокрема, високовольтних вимірювань, що відома не тільки в Україні, а й далеко за її межами. Очільником школи є Олег Величко, директор науково-виробничого інституту вимірювань електромагнітних величин ДП «Укрметртестстандарт», д.т.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, заслужений метролог КООМЕТ, академік Міжнародної Академії Стандартизації. «Метрологія, – акцентує Олег Величко, – є фундаментальною передумовою прогресу майже в усіх галузях науки, техніки й економіки. Що складніша наукова проблема, то більшого значення для неї набуває метрологія». До реалізації поставлених завдань залучені провідні науковці інституту – к.т.н. Сергій Шевкун, к.т.н. Станіслав Карпенко, к.т.н. Сергій Курсін, к.т.н. Дмитро Логвиненко.

109З 2005 р. Олег Величко є членом від України ТК 1.3 «Електрика і магнетизм» КООМЕТ. Фактично, у 2005–2017 рр. за безпосередньої участі Олега Величка організовано та проведено як пілотною лабораторією 8 проектів міжнародних звірень національних еталонів в рамках КООМЕТ. Це дозволило отримати міжнародне визнання 7 Державних первинних еталонів одиниць електричних величин, які створені у 1998–2011 рр. та зберігаються в ДП «Укрметртестстандарт». У Базі даних ключових звірень (KCDB BIPM) опубліковано 38 рядків калібрувальних та вимірювальних можливостей (СМС) України в галузі електрики та магнетизму, що забезпечуються державними первинними і вторинними еталонами та знаходяться в

ДП «Укрметртестстандарт».

Олег Величко очолює науково-технічну раду ДП «Укрметртестстандарт», колегіальний орган, який виконує консультативно-дорадчі функції. Тому видається цілком логічно, що він є автором близько 500 наукових праць, зокрема, 25 винаходів, більше 60 підручників, навчальних посібників, монографій з питань метрології, стандартизації, технічного регулювання. За відомостями Wikipedia його біографія включена у 2008–2017 рр. до видань «Who's Who in Science and Engineering» та «Who's Who in the World» (видавництво Marquis, США).

Задача вирішена в той момент, коли поставлена

1112Понад 40 років ДП «Укрметртестстандарт» бере участь у виконанні науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт (НДДКР) з метою створення, удосконалення, проведення звірень, забезпечення умов зберігання та застосування національних еталонів України. Щоб досягти високої точності еталонів, їх розробляють на основі передових досягнень національної та світової науки і техніки, нових технологій, перспективних методів вимірювань. Унаслідок проведення комплексу робіт ДП «Укрметртестстандарт» зберігає та забезпечує функціонування 15 національних еталонів України, 21 вторинного еталона України, використовує  понад 3 тис. робочих еталонів.

Акумулюючи сили найкращих фахівців підприємства, ДП «Укрметртестстандарт» є постійним виконавцем робіт за Державними програмами розвитку еталонної бази, які затверджуються постановами Уряду. Усвідомлюючи важливість виконання завдань, поставлених державою, науково-технічний інститут національної метрологічної служби України ДП «Укрметртестстандарт» на чолі з його директором Сергієм Черепковим, к.т.н, доцентом, академіком Міжнародної Академії Стандартизації, академіком Академії Метрології України, генерал-майором, колишнім начальником Воєнстандарту та головним метрологом Збройних Сил України постійно проводиться науково-методичний супровід та координація виконання НДДКР. Він є автором та співавтором 3 підручників з питань технічного регулювання, метрології, навігаційного забезпечення для студентів вищих навчальних закладів, більш ніж 10 навчальних посібників, а також автором понад 100 наукових праць.

Під керівництвом Сергія Черепкова підготовлено 9 кандидатів наук. Реалізація інститутом зазначених завдань сприяє тому, що за період до 2022 р. передбачено створення в ДП «Укрметртестстандарт» 9 нових Державних первинних еталонів. Національні (Державні первинні) еталони, що зберігаються в ДП «Укрметртестстандарт», внесені Кабінетом Міністрів України до переліку наукових об’єктів, що становлять національне надбання країни.

Секрет успіху – не інформація, а люди

Для сприяння розвитку міжнародної торгівлі, підтримання еталонної бази на високому технічному рівні необхідно постійно проводити звірення вітчизняних еталонів з національними еталонами інших держав. Це обов’язкова умова для міжнародного визнання результатів вимірювань. З метою створення єдиного, визнаного міжнародною спільнотою метрологічного простору, Міжнародний комітет з мір і ваг (CIPM) у 1999 р. підготував «Угоду про взаємне визнання національних еталонів, сертифікатів калібрування та вимірювань, які видаються національними метрологічними інститутами». Результатом участі національних метрологічних інститутів в Угоді є публікація відомостей про їхні калібрувальні та вимірювальні можливості в спеціальній Базі даних ключових звірень (KCDB ВІРМ), загальнодоступній у мережі Інтернет.

У рамках наукового і науково-технічного співробітництва з іншими міжнародними метрологічними організаціями, ДП «Укрметртестстандарт» постійно бере участь у міжнародних звіреннях еталонів, що організовують регіональні метрологічні організації (КООМЕТ тощо) та безпосередньо консультативні комітети CIPM. Участь у звіреннях – головна умова міжнародного визнання наших національних еталонів, калібрувальних та вимірювальних можливостей. Станом на 01.01.2017 р. ВІРМ визнано 71 рядок СМС можливостей ДП «Укрметртестстандарт». Надзвичайно показовим є те, що 7 серпня 2007 р. ДП «Укрметртестстандарт» отримав повноваження від BIPM використовувати логотип Угоди CIPM MRA на своїх сертифікатах калібрування і вимірювання.

«Все те, ким ми є, – це наші ідеї та наші люди. Вставати вранці, йти на роботу нас змушують лише блискучі інтелектуали, які працюють пліч-о-пліч з нами. Я завжди вважав, що правильний підбір співробітників – це запорука успіху в будь-яких справах» – «Стів Джобс: правила життя в інтерв’ю та в спогадах» з must read Юрія Кузьменка

13Одним із основних пріоритетів у діяльності підприємства є всебічна підтримка талановитої молоді. У ДП «Укрметртестстандарт» для професійного розвитку спеціалістів створено Раду молодих науковців. Нинішнє покоління ерудованих професіоналів активно бере участь у наукових конференціях, семінарах, симпозіумах, конкурсах. Доволі показовим у цьому аспекті є Андрій Рак, якому указом Президента України №509/2016 за роботу "Науково-практичні засади створення та впровадження еталонів об'єму та витрати газу нового покоління" присуджено премію Президента України для молодих вчених 2016 р. Науково-дослідна робота спрямована на реалізацію метрологічної простежуваності вимірювань, є вагомим вкладом у забезпечення захисту громадян та національної економіки від недостовірних результатів вимірювань, а також оцінки відповідності продукції вимогам ТР.

14Плеяда молодих фахівців є постійними учасниками Міжнародного конкурсу "Найкращий молодий метролог КООМЕТ» – однієї з семи регіональних метрологічних організацій світу. Визначально, що у 2015 р. VI Міжнародний конкурс "Найкращий молодий метролог КООМЕТ-2015" відбувся в ДП «Укрметртестстандарт». У ньому взяли участь наші талановиті науковці – Олексій Нікітенко та Станіслав Карпенко, який вперше від України посів третє почесне місце та отримав Диплом ІІІ ступеня із доповіддю «Система дистанційного калібрування прецизійних робочих еталонів електричної потужності на промислових частотах». У травні 2017 р. Станіслав Карпенко, Сергій Курсін, Юлія Куліш узяли участь у VII Міжнародному конкурсі "Найкращий молодий метролог КООМЕТ-2017", який відбувся у м. Астана, Казахстан. Представники 4 регіональних метрологічних організацій (AFRIMET, КООМЕТ, EURAMET, SIM) компетентно оцінювали роботи учасників, представлені англійською мовою. Серед 36 учасників журі відзначило рівень наукових працівників ДП «Укрметртестстандарт». Саме це переконливо доводить потенціал молодих спеціалістів, їхнє вміння втілювати та реалізовувати задуми.

Кожний зовнішній досвід має внутрішню реакцію, і кожний внутрішній досвід дає реакцію ззовні

Наукова діяльність ДП «Укрметртестстандарт» зорієнтована на задоволення потреб промисловості та економіки України. Відповідно до завдань Служби єдиного часу і еталонних частот для забезпечення споживачів сигналами точного часу нашими спеціалістами підтримується робота сервера часу. Після тривалих наукових досліджень Мілентій Головня, Олексій Нікітенко та група фахівців створила сервер часу, що працює за протоколом мережевого часу – NTР.  Саме вони були першими, хто дослідив і запровадив передачу еталонних сигналів часу за протоколом прецизійного часу PTP (IEEE1588 – 2008).

З інститутом геофізики ім. С.І. Субботіна фахівцями ДП «Укрметртестстандарт» Мілентієм Головнею, Олексієм Нікітенком та іншими проводилися дослідження зв’язку зміни затримки розповсюдження сигналів СНРС з геофізичними і космічними явищами (землетрусами, спалахами активності на Сонці).

Спільно з ДП «Конструкторське бюро «Південне» ім. М.К. Янгеля» та НВК «КУРС» були розпочаті роботи з дослідження і реалізації вимірювання прискорення вільного падіння радіофізичним методом. Завершальним кроком такої співпраці стало створення провідними спеціалістами Мілентієм Головнею, Максимом Домбровським та іншими професіоналами контрольно-коригуючої станції Національного космічного агентства України з додатковою функцією - вимірювання прискорення вільного падіння.

1516ДП «Укрметртестстандарт» тісно взаємодіє з Інститутом електродинаміки, Інститутом хімії високомолекулярних сполук, Інститутом надтвердих матеріалів, а також з науковими організаціями Російської Федерації (ВНИИМ, СНИИМ, УНИИМ), Білорусі (БелГИМ), Польщі (Національний інститут стандартів), Словацької республіки (SMU), США (NIST) тощо.

Пріоритетним у роботі науковців ДП «Укрметртестстандарт» є активна участь у міжнародних метрологічних організаціях, а саме: КООМЕТ, BIPM, OIML, Eurachem тощо. Велика кількість поважних гостей постійно відвідують з візитами підприємство, серед яких - Вольфрам Бремзер, Вернер Гессельбарт з Німецького інституту досліджень матеріалів (ВАМ), Адріан ван дер Веєн з Лабораторії ван Свіден (Нідерландський метрологічний інститут), а також Мартін Мілтон - тоді з Національної фізичної лабораторії Великобританії, а зараз Президент BIPM. Частими відвідувачами підприємства є Манфред Кохзік, професор, колишній Президент Міжнародної організації законодавчо регульованої метрології OIML, Петер Ульбіґ, доктор, Голова науково – технічного дивізіону міжсекторальних завдань РТВ, Віце – Президент KOOMET, Клаус Заммер, доктор, Віце – Президент РТВ, Маґелон Шамбон, Директорка з досліджень та технологій Національної лабораторії метрології та випробувань Франції LNE, Люк Ерар, Голова Консультативного Комітету з часу та частот BIPM.

 Словом, вони високо оцінюють професійні вміння наших фахівців реалізовувати новаторські та передові ідеї. Тож день за днем науковці підприємства доводять:

LABORES GIGNUNT HONORES – ПРАЦЕЮ ЗДОБУТА СЛАВА!